Semalt: Mozenda maglumatlary çykaryjy - Iň oňat we ygtybarly gural

“Mozenda” giňişleýin web gözlemek hyzmatydyr; peýdaly aýratynlyklary we bir wagtyň özünde birnäçe işi ýerine ýetirmek ukyby bilen iň meşhurdyr. Bu programma üpjünçiligi, Aliexpress.com, Boohoo.com, Amazon we eBay-dan mazmuny aýyrmaga mümkinçilik berýär. Faýllary Dropbox we Google Drive-da ýatda saklap ýa-da göni gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

Mozenda nähili işleýär?

Mozenda öz wezipelerini aşakdaky nagyş boýunça ýerine ýetirýär:

1. Birnäçe sahypadan maglumatlary çykarýar. Ilki bilen Mozenda maglumatlaryň nagyşlaryny kesgitleýär.

2. Indiki ädimde maglumatlar bazalaryny birleşdirýär.

3. Üçünjiden, Mozenda netijeleri iki esasy bulut saklaýyş hyzmatyna ýükleýär: Dropbox we AWS.

Mozenda web konsoly we agent gurluşykçysy

1. Mozenda web konsoly - Bu web programmasy, agentlerimizi işletmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, netijeleri görüp we tertipläp, alnan maglumatlary CSV we JSON-a eksport edip bileris.

2. Agent Builder - Bir wagtyň özünde birnäçe maglumat çykarmak taslamalaryny gurmak üçin ulanylýan Windows programmasy.

Mozendanyň iň tapawutly aýratynlyklary:

1. Hemme programma üpjünçiligi:

Mozenda ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr. Bu diňe bir web çykaryjy bolman, eýsem gözlegçidir; bu programma üpjünçiligi web sahypalaryňyzy gözlemek üçin dürli botlary ulanýar. Gadagan edilen web sahypalaryndan hiç wagt maglumat çykaryp bilýär we derrew gyrylmagy üçin URL-ni görkezmeli. Mundan başga-da, spam goragyny üpjün edýär we mazmunyňyzdaky ähli ownuk ýalňyşlyklary düzedýär.

2. Kiçi kärhanalar üçin amatly:

Başlangyç hökmünde, gymmat bahaly maglumatlary gyryjylara ýa-da web gözlegçilerine maýa goýmak mümkin däl bolup biler. Şeýle-de bolsa, “Mozenda” gaty kyn işleri aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilýän mugt programma üpjünçiligi. Web resminamalaryny seljerýär, bäsdeşler, soňky tendensiýalar, ösüp barýan bazarlar hakda maglumat ýygnaýar we birnäçe minutda islenýän netijeleri alýar. “Mozenda” erkin işleýänler we kiçi kärhanalar üçin amatly we kodlaşdyrmak ýa-da programmirlemek endikleriňizi talap etmeýär.

3. websitehli web sahypasyny gyryň:

Tutuş web sahypasyny ýok etmek isleýän bolsaňyz, Mozenda siziň üçin dogry wariant. Gözlegçiler tejribe geçirmek üçin alsurnallardan we elektron kitaplardan maglumat almaly. Bu gural hil we mukdar maglumatlary has gowy usulda ýygnamaga kömek edýär we kompaniýalar Mozendany dürli önümleri satmak we satmak üçin ulanyp bilerler.

4. Marka habardarlygy üçin gowy:

Bir marka açan bolsaňyz ýa-da önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy internetde tanatmak isleseňiz, Mozenda ulanmaly. Maglumatlary döwmek hyzmaty bilen maglumatlary aňsatlyk bilen ýygnap, birnäçe synag geçirip we resminamalaryňyzyň hiline gözegçilik edip bilersiňiz. Mundan başga-da, bu gural has köp öňdebaryjy döretmäge we markaňyzy sosial mediýada täsirli we täsirli wagyz etmäge kömek edýär. Gysgaça aýdanyňda, bu programma üpjünçiligini ulanyp, öz işiňizi ösdürip bilersiňiz we bütin dünýäde potensial müşderileri nyşana alyp bilersiňiz.